<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
</head>
<body dir="ltr">
<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;" dir="ltr">
<p style="margin-top:0;margin-bottom:0">Hej!</p>
<p style="margin-top:0;margin-bottom:0"></p>
<div>SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata har genomför en enkätundersökning, se nedanstående mejl.</div>
<p></p>
<p style="margin-top:0;margin-bottom:0"><br>
</p>
<p style="margin-top:0;margin-bottom:0"></p>
<div>Det är fyra relevanta frågor som ställts i enkäten, men analysen av svaren visar på en normativ syn på hur frågorna bör hanteras/utvecklas. Är det självklart att en forskningsdatapolicy driver utvecklingen framåt på ett önskvärt sätt, eller finns det risker
 med policyer som inte är förankrade i forskningen när det gäller så känsliga frågor som forskningsdata? En lokal mall för datahanteringsplan säger inte heller något om stödet som ges till forskare kring datahanteringsplaner, kanske är det inte önskvärt med
 lokala/nationella DHP-mallar förrän de kan hanteras på ett konstruktivt och kvalitetshöjande sätt i kärnverksamheten (forskningen)? </div>
<div><br>
</div>
<div>I Malmö har vi fokuserat på att sammanställa en "handbok" kring hantering av forskningsdokument (inklusive data). I första versionen kommer den ha fokus på korrekt hantering utifrån lagar och andra myndighetskrav, kommande versioner blir förhoppningsvis
 mer praktiknära. Vi ser det som viktigare att ge redskap för bättre datahantering än att skapa ett artificiellt ramverk i nuläget. Handboken kommer publiceras på webben före sommaren.</div>
<div><br>
</div>
<div>mvh</div>
<div>Jonas</div>
<br>
<p></p>
<br>
<br>
<div style="color: rgb(0, 0, 0);">
<hr style="display:inline-block;width:98%" tabindex="-1">
<div id="divRplyFwdMsg" dir="ltr"><font face="Calibri, sans-serif" style="font-size:11pt" color="#000000"><b>Från:</b> openaccess.se <openaccess.se-bounces@lists.chalmers.se> för Sabina Anderberg <sabina.anderberg@su.se><br>
<b>Skickat:</b> den 7 juni 2018 13:11<br>
<b>Till:</b> openaccess.se@lists.chalmers.se<br>
<b>Ämne:</b> [openaccess.se] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.</font>
<div> </div>
</div>
<meta content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="x_Generator" content="Microsoft Word 15 (filtered medium)">
<div lang="SV" link="#0563C1" vlink="#954F72">
<div class="x_WordSection1">
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt">Hej!</span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt"> </span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt">SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata skickade i februari 2018 ut en enkät till samtliga 37 medlemslärosäten.
</span><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"></span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt">Av dessa skickade samtliga medlemslärosäten in sina anonyma svar vid enkätens slutdatum 23 mars.
</span><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"><br>
</span><span style="font-size:11.0pt">Syftet med enkäten var att göra en snabb och enkel övergripande inventering av hur långt de svenska lärosätena har kommit i sitt arbete med att utveckla lokala infrastrukturer för arbetet med stöd för hantering av forskningsdata.
</span><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"><br>
</span><span style="font-size:11.0pt">Enkäten bestod av 4 övergripande frågor kring forskningsdatapolicy, mall för datahanteringsplan, lokal infrastruktur för hantering av forskningsdata, samt vilka de viktigaste frågorna inom forskningsdatahantering är just
 nu med svarsalternativen ja, nej och på gång samt kommentarsfält med möjlighet att lämna fritextsvar.
</span><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"></span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"> </span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt">Målsättningen med enkäten är att få ett hum om status just nu vid lärosätena och indikationer på hur och med vad SUHF tillsammans med andra relevanta aktörer kan stödja lärosätena med, t.ex. rekommendation
 för forskningsdatapolicy och datahanteringsplan.</span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt"> </span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt; color:#2E75B6"><a href="http://www.suhf.se/storage/ma/ea831be4ef2746938ec95f9fae79bd46/70ba8373150843539031a394d03f8a64/pdf/751A1FEF4A1964C64ED820BE4F11E9937E5997A0/SUHF%20-%20Hantering%20av%20forskningsdata,%20status%20vid%20de%20svenska%20l%c3%a4ros%c3%a4tena%20-%20Sammanst%c3%a4llning%20enk%c3%a4t%20-%20v%c3%a5ren%202018.pdf" id="LPlnk14997" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span style="color:#2E75B6"><span style="color:windowtext">Sammanfattning
 av enkätsvaren finns att ta del av här</span></span></a></span><span style="font-size:11.0pt; color:#2E75B6"><span style="color:windowtext">.
</span></span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt"> </span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt">Sammanfattningen har skickats ut till lärosät</span><span style="font-size:11.0pt; color:windowtext">ets</span><span style="font-size:11.0pt"> rektor, förvaltningschef</span><span style="font-size:11.0pt; color:windowtext">,
 bibliotekschef och registrator</span><span style="font-size:11.0pt">.</span><span style="font-size:11.0pt; color:windowtext"></span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt; color:#1F497D"> </span></p>
<p class="x_Default"><span style="font-size:11.0pt; color:windowtext">Sabina / för SUHF Nationella Arbetsgrupp för Forskningsdata</span></p>
<p class="x_MsoNormal"> </p>
<p class="x_MsoNormal"><span style="">Vänliga hälsningar / Kind regards</span></p>
<p class="x_MsoNormal"><span style="">Sabina Anderberg</span></p>
<p class="x_MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="">__________________________________</span></b><span lang="EN-US" style=""></span></p>
<p class="x_MsoNormal"><b><span lang="EN-US" style="">Sabina Anderberg<br>
</span></b><span lang="EN-US" style="">Business Developer<br>
Stockholm University Library<br>
<br>
<b>Stockholm University</b><br>
SE-106 91 Stockholm <br>
Visiting address: Universitetsvägen 14 D <br>
Phone: <a href="tel:+46%208%20-16%2029%2094" id="LPlnk950719" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span style="color:blue">+46 (0) 8 -16 29 94</span></a> <br>
Mobile: <a href="tel:+46%20701-90%2077%2068" id="LPlnk784679" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span style="color:blue">+46 (0) 701-90 77 68</span></a><br>
<a href="http://www.su.se/" id="LPlnk86401" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span style="color:blue">www.su.se</span></a><br>
<br>
E-mail: <a href="mailto:sabina.anderberg@su.se" id="LPlnk982140" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span style="color:blue">sabina.anderberg@su.se</span></a><br>
Linkedin: Sabina Anderberg<br>
Twitter: @SabinaAnderberg<br>
Skype: Sabina Anderberg</span></p>
<p class="x_MsoNormal"><span lang="EN-US" style=""> </span></p>
<p class="x_MsoNormal"><span style="">Forskningsdatatjänster vid SU </span><span lang="EN-US" style=""><a href="http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata" id="LPlnk138086" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span lang="SV" style="color:blue">http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata</span></a></span><span style=""><br>
<br>
Research Data Management Services at SU </span><span lang="EN-US" style=""><a href="http://su.se/english/library/publish/research-data" id="LPlnk639434" class="OWAAutoLink" previewremoved="true"><span lang="SV" style="color:blue">http://su.se/english/library/publish/research-data</span></a></span><span style=""></span></p>
<p class="x_MsoNormal"> </p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>