[Fdatastod] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.

Cecilia Martinsson Björkdahl Cecilia.Bjorkdahl at ki.se
Wed Jun 20 10:13:13 UTC 2018


Hej alla!

Och bra input :)

På KI har vi sedan länge en handbok för forskningsdokumentation (https://ki.se/sites/default/files/handbook_v1.1.pdf) som kanske är mer åt det hållet som ni lutar Jonas? (Den kompletteras sedan av arkivets dokumenthanteringsanvisningar.)

Den har några år på nacken och ska revideras nu i år i samband med att vi ser över våra befintliga riktlinjer på KI (https://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_planera_genomfora_dokumentera_exp_ki_161228_1.pdf och https://ki.se/sites/default/files/riktlinjer_planera_genomfora_dokumentera_klin_epi_ki_161228.pdf), som även de blivit till åren, och funderar på det där med policy.

Vi vill även gärna få med mer exempel, best practices och rekommendationer ut till våra forskare.

På KI har vi från början fokuserat på forskningsdokumentationen, och sedan gått över mer och mer till att kolla även på forskningsdata då det av naturliga skäl hänger ihop.

Alltid lika intressant att höra om arbetet på andra lärosäten, så hoppas vi fortsätter hålla varandra uppdaterade :)

Mvh / Cilla

Från: Fdatastod [mailto:fdatastod-bounces at lists.sunet.se] För Monica Lassi
Skickat: den 8 juni 2018 10:28
Till: Jonas Fransson <jonas.fransson at mau.se>; fdatastod at lists.sunet.se
Ämne: Re: [Fdatastod] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.

Hej!

Tack för att du delar med dig av dina reflektioner, Jonas.

Jag spinner vidare på policyfrågan med några reflektioner jag gjort under arbetet med att ta fram en forskningsdatapolicy på Lunds universitet.

En policy, och processen att ta fram en policy, kan ju ha flera funktioner och syften. Vi har haft en samrådsprocess under policyarbetet (följs snart av en bred remissrunda), och då blev det tydligt hur många olika definitioner och förväntningar det finns på vad en policy är, och är till för.


-    Policyn kan förmedla ledningens vision för lärosätet, och därmed ta ut en gemensam riktning i uppbyggnad av stöd, infrastruktur, nya arbetssätt etc.

-    Policyn behöver kompletteras av guider och exempel på god forskningsdatahantering för olika typer av data, ämnesområden etc. för att konkretisera vad dessa nya sätt att arbeta innebär för forskningen.

-    Genom att engagera forskare i framtagandeprocessen kan policyn (förhoppningsvis) vara förankrad i , och spegla forskarnas verksamhet. Ex genom att ha med forskare i skrivandet eller i en referensgrupp.

-    En remissrunda kan fungera som förankringsprocess, och ytterligare stämma av policyn mot forskningen.

Universitetsledningen ser policyn som ett sätt att förmedla visionen och riktningen, samtidigt som de är mycket måna om att ta tillvara på engagemang, initiativ, projekt etc som sker runtom på universitetet.

Så jo, jag håller med: förankring i forskningen är mycket viktig.

Hälsningar Monica


Från: Fdatastod [mailto:fdatastod-bounces at lists.sunet.se] För Jonas Fransson
Skickat: den 8 juni 2018 08:07
Till: fdatastod at lists.sunet.se<mailto:fdatastod at lists.sunet.se>
Ämne: [Fdatastod] VB: SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.


Hej!
SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata har genomför en enkätundersökning, se nedanstående mejl.


Det är fyra relevanta frågor som ställts i enkäten, men analysen av svaren visar på en normativ syn på hur frågorna bör hanteras/utvecklas. Är det självklart att en forskningsdatapolicy driver utvecklingen framåt på ett önskvärt sätt, eller finns det risker med policyer som inte är förankrade i forskningen när det gäller så känsliga frågor som forskningsdata? En lokal mall för datahanteringsplan säger inte heller något om stödet som ges till forskare kring datahanteringsplaner, kanske är det inte önskvärt med lokala/nationella DHP-mallar förrän de kan hanteras på ett konstruktivt och kvalitetshöjande sätt i kärnverksamheten (forskningen)?

I Malmö har vi fokuserat på att sammanställa en "handbok" kring hantering av forskningsdokument (inklusive data). I första versionen kommer den ha fokus på korrekt hantering utifrån lagar och andra myndighetskrav, kommande versioner blir förhoppningsvis mer praktiknära. Vi ser det som viktigare att ge redskap för bättre datahantering än att skapa ett artificiellt ramverk i nuläget. Handboken kommer publiceras på webben före sommaren.

mvh
Jonas


________________________________
Från: openaccess.se <openaccess.se-bounces at lists.chalmers.se<mailto:openaccess.se-bounces at lists.chalmers.se>> för Sabina Anderberg <sabina.anderberg at su.se<mailto:sabina.anderberg at su.se>>
Skickat: den 7 juni 2018 13:11
Till: openaccess.se at lists.chalmers.se<mailto:openaccess.se at lists.chalmers.se>
Ämne: [openaccess.se] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.


Hej!SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata skickade i februari 2018 ut en enkät till samtliga 37 medlemslärosäten.

Av dessa skickade samtliga medlemslärosäten in sina anonyma svar vid enkätens slutdatum 23 mars.
Syftet med enkäten var att göra en snabb och enkel övergripande inventering av hur långt de svenska lärosätena har kommit i sitt arbete med att utveckla lokala infrastrukturer för arbetet med stöd för hantering av forskningsdata.
Enkäten bestod av 4 övergripande frågor kring forskningsdatapolicy, mall för datahanteringsplan, lokal infrastruktur för hantering av forskningsdata, samt vilka de viktigaste frågorna inom forskningsdatahantering är just nu med svarsalternativen ja, nej och på gång samt kommentarsfält med möjlighet att lämna fritextsvar.Målsättningen med enkäten är att få ett hum om status just nu vid lärosätena och indikationer på hur och med vad SUHF tillsammans med andra relevanta aktörer kan stödja lärosätena med, t.ex. rekommendation för forskningsdatapolicy och datahanteringsplan.Sammanfattning av enkätsvaren finns att ta del av här<http://www.suhf.se/storage/ma/ea831be4ef2746938ec95f9fae79bd46/70ba8373150843539031a394d03f8a64/pdf/751A1FEF4A1964C64ED820BE4F11E9937E5997A0/SUHF%20-%20Hantering%20av%20forskningsdata,%20status%20vid%20de%20svenska%20l%c3%a4ros%c3%a4tena%20-%20Sammanst%c3%a4llning%20enk%c3%a4t%20-%20v%c3%a5ren%202018.pdf>.Sammanfattningen har skickats ut till lärosätets rektor, förvaltningschef, bibliotekschef och registrator.Sabina / för SUHF Nationella Arbetsgrupp för ForskningsdataVänliga hälsningar / Kind regards

Sabina Anderberg

__________________________________

Sabina Anderberg
Business Developer
Stockholm University Library

Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Visiting address: Universitetsvägen 14 D
Phone: +46 (0) 8 -16 29 94<tel:+46%208%20-16%2029%2094>
Mobile: +46 (0) 701-90 77 68<tel:+46%20701-90%2077%2068>
www.su.se<http://www.su.se/>

E-mail: sabina.anderberg at su.se<mailto:sabina.anderberg at su.se>
Linkedin: Sabina Anderberg
Twitter: @SabinaAnderberg
Skype: Sabina AnderbergForskningsdatatjänster vid SU http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata

Research Data Management Services at SU http://su.se/english/library/publish/research-data


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180620/c4a61186/attachment-0001.html>


More information about the Fdatastod mailing list