[Fdatastod] VB: SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.

Jonas Fransson jonas.fransson at mau.se
Fri Jun 8 06:06:53 UTC 2018


Hej!

SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata har genomför en enkätundersökning, se nedanstående mejl.


Det är fyra relevanta frågor som ställts i enkäten, men analysen av svaren visar på en normativ syn på hur frågorna bör hanteras/utvecklas. Är det självklart att en forskningsdatapolicy driver utvecklingen framåt på ett önskvärt sätt, eller finns det risker med policyer som inte är förankrade i forskningen när det gäller så känsliga frågor som forskningsdata? En lokal mall för datahanteringsplan säger inte heller något om stödet som ges till forskare kring datahanteringsplaner, kanske är det inte önskvärt med lokala/nationella DHP-mallar förrän de kan hanteras på ett konstruktivt och kvalitetshöjande sätt i kärnverksamheten (forskningen)?

I Malmö har vi fokuserat på att sammanställa en "handbok" kring hantering av forskningsdokument (inklusive data). I första versionen kommer den ha fokus på korrekt hantering utifrån lagar och andra myndighetskrav, kommande versioner blir förhoppningsvis mer praktiknära. Vi ser det som viktigare att ge redskap för bättre datahantering än att skapa ett artificiellt ramverk i nuläget. Handboken kommer publiceras på webben före sommaren.

mvh
Jonas________________________________
Från: openaccess.se <openaccess.se-bounces at lists.chalmers.se> för Sabina Anderberg <sabina.anderberg at su.se>
Skickat: den 7 juni 2018 13:11
Till: openaccess.se at lists.chalmers.se
Ämne: [openaccess.se] SUHF enkät om forskningsdata - status vid de svenska lärosätena.


Hej!SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata skickade i februari 2018 ut en enkät till samtliga 37 medlemslärosäten.

Av dessa skickade samtliga medlemslärosäten in sina anonyma svar vid enkätens slutdatum 23 mars.
Syftet med enkäten var att göra en snabb och enkel övergripande inventering av hur långt de svenska lärosätena har kommit i sitt arbete med att utveckla lokala infrastrukturer för arbetet med stöd för hantering av forskningsdata.
Enkäten bestod av 4 övergripande frågor kring forskningsdatapolicy, mall för datahanteringsplan, lokal infrastruktur för hantering av forskningsdata, samt vilka de viktigaste frågorna inom forskningsdatahantering är just nu med svarsalternativen ja, nej och på gång samt kommentarsfält med möjlighet att lämna fritextsvar.Målsättningen med enkäten är att få ett hum om status just nu vid lärosätena och indikationer på hur och med vad SUHF tillsammans med andra relevanta aktörer kan stödja lärosätena med, t.ex. rekommendation för forskningsdatapolicy och datahanteringsplan.Sammanfattning av enkätsvaren finns att ta del av här<http://www.suhf.se/storage/ma/ea831be4ef2746938ec95f9fae79bd46/70ba8373150843539031a394d03f8a64/pdf/751A1FEF4A1964C64ED820BE4F11E9937E5997A0/SUHF%20-%20Hantering%20av%20forskningsdata,%20status%20vid%20de%20svenska%20l%c3%a4ros%c3%a4tena%20-%20Sammanst%c3%a4llning%20enk%c3%a4t%20-%20v%c3%a5ren%202018.pdf>.Sammanfattningen har skickats ut till lärosätets rektor, förvaltningschef, bibliotekschef och registrator.Sabina / för SUHF Nationella Arbetsgrupp för ForskningsdataVänliga hälsningar / Kind regards

Sabina Anderberg

__________________________________

Sabina Anderberg
Business Developer
Stockholm University Library

Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Visiting address: Universitetsvägen 14 D
Phone: +46 (0) 8 -16 29 94<tel:+46%208%20-16%2029%2094>
Mobile: +46 (0) 701-90 77 68<tel:+46%20701-90%2077%2068>
www.su.se<http://www.su.se/>

E-mail: sabina.anderberg at su.se<mailto:sabina.anderberg at su.se>
Linkedin: Sabina Anderberg
Twitter: @SabinaAnderberg
Skype: Sabina AnderbergForskningsdatatjänster vid SU http://su.se/biblioteket/publicera/forskningsdata

Research Data Management Services at SU http://su.se/english/library/publish/research-data


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180608/2f55a31f/attachment.html>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <http://lists.sunet.se/pipermail/fdatastod/attachments/20180608/2f55a31f/attachment.txt>


More information about the Fdatastod mailing list